يه روز بود که هيچ کس نمیدونست خونه چيه !! تنها پناهگاه غار بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

يهروزبودکههيچکسنمیدونستزمينگرده !! همهفکرمیکردنزمينهمونطوريهکهمی بينن.صافومسطح.

يهروزبودکههيچکسنمیدونستماشينچيه!! همهباحيوونااینورواونورمیرفتن .

يهروزبودکههيچکسنمیدونستتلويزيونچيه!!کامپیوترچيه!!ماهوارهچيه!!بمباتمچيه!!!......

اماازهمونروزاولهمهمی دونستنعشقچيه! دوستداشتنچيه !همهمیدونستنکهوقتیتوچشماييکینگاهکردیودلتريخت،دارهتودلتگلعشقجوونهمیزنه.

اینعشقبودکهفقيروغنی،شهریوروستايي،مردوزن ...بهشایمانداشتن.چونبود!!!! ازاولش .ازهمونموقعیکههيچکسبهوجوداومد!!!

خدا انسان رو ساخت و يه بذر گل عشق توي دلش کاشت. هر کس میتونست ازش مراقبت کنه و بهش برسه ثمرش رو میديد.بعضی ها هم بودن که این بذر رو اونقدر نگه میداشتن که تبديل به فسيل میشد.قلبشون هم همينطور.

حالا ديگه کم کم داره تمام قلبا فسيل میشه.کسی حوصله ی مراقبت از اون رو نداره.ديگه کسی نيست که با نگاهش بگه دوستت دارم.ديگه دوست داشتن ها هم يا بايد با منفعت باشه يا مصلحتی.

چی شد اون بذر؟چی شد اون گل؟چی شد؟

يه کم آب بدين میخوام به بذر عشقی که خدا توي دلم گذاشته آب بدم.حيوونکی تشنه ست.افتاده يه گوشه و منتظره اونم مثه باقی هم شکلاش شه.ولی نه........!!!من نمیذارم.بهش آب میدم.پرورشش میدم.داره کم کم جوونه میزنه.به غنچه تبديل شده.چيزی نمونده که بشه يه گل.ولی خدا کنه مث ساير گلا زود پژمرده نشه.

من کارم رو به پايان رسوندم.تموم شد.يکم آب واسم باقی مونده.

/ 0 نظر / 2 بازدید