دوستای عزیزم سلام.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از امروز تصمیم گرفتم یه کم توی طرز نوشته هام تغییر ایجاد کنم. یعنی دیگه فقط نوشته های عاشقانه نمی نویسم چیزای دیگه ای هم به متن هام اضافه می کنم.

خوب از حالا تغییرات شروع می شه.

 

 

از حالا تا چند تاpost  دیگه سه تا مطلب میذارم اینجا که از یکی از  groupهای yahoo گرفتم.امیدوارم خوشتون بیاد.

                http://groups.yahoo.com/group/hydroforum/

 

              تفاوت برنده و بازنده بودن

راهنمایی برای موفقیت شما

 5 تا هدفگیری هست که الان دوتاش رو میذارم بعداً 3 تای دیگشو آخه اگه بخوام همشو بذارم خیلی طولانی می شه. 

همه ي ما دوست داريم كهبرنده باشيم و نه بازنده . ولي آيا ميل به برنده بودن به تنهايي كافي است؟ با اين كه زندگيهمواره توام با پيكار نيست، اما شايد بتوان آن را به صحنه ي بازي پيچيده اي تشبيه نمود، كهپيروزي در آن، رمز و رازيدارد.

سيدني جي هريس نويسنده اي سرشناس و واقع گراست كهرموز برنده شدن را در ميدان زندگي مي شناسد و براي مودفقيت در آن، راه هايي سادهپيشنهاد ميكند. اگر برنده بودن را به عنوان هدف زندگي خود انتخاب كردهايد، اين مطلب راهنماي خوبيبراي شما خواهد بود.


اولين هدف گيري                                                                 
 

برنده متعهد ميشود،بازنده وعدهميدهد


- وقتي برنده اي مرتكب اشتباه ميشود، ميگويد: اشتباه كردم.

- وقتي بازنده اي مرتكباشتباه ميشود، ميگويد: تقصير من نبود.

- برنده بيش از بازنده كار انجام ميدهد،و در انتها باز هم وقت دارد

- بازنده هميشه آنقدر گرفتاراست كه نميتواند به كارهاي ضروري به پردازد.

- هراس برنده از باختن به آناندازه نيست كه بازنده باطنا" از برنده شدن دارد.

- برنده به بررسي دقيق يكمشكل مي پردازد

-  بازنده از كنار مشكل گذشته، و آن را حل نشده رها ميكند.

- برنده ميگويد: بيا براي مشكل راه حلي پيداكنيم.

- بازنده ميگويد: هيچ كس راهحلي را نميداند.

- برنده مي داند به خاطر چهچيزي پيكار ميكند و بر سر چه چيزي توافق و سازش نمايد.

- بازنده آن جا كه نبايد،سازش ميكند، و به خاطر چيزي كه ارزش ندارد، مبارزه ميكند

- برنده با جبراناشتباهش، تاسف و پشيماني خود را نشان ميدهد.

- بازنده مي گويد: «متاسفم» ، اما در آينده اشتباه خود را تكرارمیکند.                    

-برنده مورد تحسين واقع شدن را بهدوست داشته شدن ترجيح ميدهد، هر چند كه هر دو حالت رامد نظر داردبازنده دوست داشتني بودنرا، به مورد تحسين واقع شدن ترجيح ميدهد، حتي اگر بهاي آن خفت و خواريباشد .


-
برنده گوش مي دهد

- بازنده فقط منتظر رسيدننوبت خود، براي حرف زدن است.

-
برنده از ميانه روي و نرمش خود احساس قدرتميكند.

بازنده هرگز ميانه رو ومعتدل نيست گاهي از موضع ضعف، و گاهي همچون ستمگران فرودست رفتار ميكند.

-
برندهميگويد، بايد راه بهتري هم وجود داشته باشد.

- بازنده ميگوي

/ 0 نظر / 2 بازدید