بيچاره پسرها!!!! اگه تيپ بزنيم بريم بيرون میگن با کی قرار داری؟ اگه لباس هاي معمولی بپوشيم میگن اصلاٌ سليقه نداری ،اگه زياد بگيم دوست دارم میگن باز چه نقشه اي تو سرته؟ اگه نگيم دوست دارم میگن پاي کس ديگه اي وسطه؟ اگه زياد بهشون زنگ بزنيم میگن اعتماد نداری؟ اگه یه مدت زنگ نزنيم میگن مثل این که سرت خيلی شلوغه!اگه تو خونه زياد بخنديم میگن ديوونه شدی؟ اگه نخنديم میگن چه مرگته لندهور؟!!!اگه شام بخوايم میگن همش به فکره شکمشه!اگه نخوايم میگن ذليل مرده معلوم نيست با کی شام کوفت کرده!اگه....ولی هرچی میخوان بذار بگن...ما که کارمون درسته!!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید