سلام به همه ی دوستان عزیزم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چه اونایی که نظر میدن چه اونایی که نمیدن.چه اونایی که e-mail میزنن چه اونایی که نمی زنن. اول اومدم ادامه ی اون نوشته رو بذارم( به علاوه ی یک تست محبوبیت ) . بعد هم بگم حس می کنم font  نوشته هام خیلی بزرگه؛از این به بعد یه مقدار کوچکترشون می کنم.

 

سومينهدف گيري

   بازنده شكستهاي خود راناشي از، تبعيض يا سياست مي داند

برنده ترجيح مي دهد كه، خود را مسئول شكست هايشبداند، و نه ديگران را ولي وقت زيادي را صرف عيب جويي نميكند.

بازنده به قضاو قدر اعتقاد دارد

برنده معتقد است، ما با كارهاي درست و اشتباه خود، سرنوشتخويش را تعيين ميكنيم

بازنده از اين كه بيش از آنچه مي گيرد، بدهد، احساسميكند بازنده است

برنده در چنين موقعيتي احساس ميكند كه اعتبار خود را برايآينده تقويت مي نمايد

بازنده اگر از ديگران عقب به ماند، تندخو و خشن ميشود،و اگر جلوتر از ديگران باشد، بي احتياطي ميكند

برنده در هر شرايطي كه قراربگيرد، آرامش و تعادل خود را حفظ ميكند

بازنده از اين كه خود و يا ديگرانبه نقايص وي آگاهي يابند، هراسان است.

برنده ميداند كه نارسايي هاي او جزيي از شخصيت وجودي اوست، در حالي كه ميكوشد تا آثار ناگوار اين نقايص را به زدايد، هرگز تاثير آنها را انكارنميكند.

بازنده هنگامي كه از ديگران بدرفتاري ميبيند، خشم و ناخشنودي خويش رابه زبان نمي آورد و زجر مي كشد، و با انتقام گرفتن از خود، شرايط بدتري را پديد ميآورد.

برنده در چنين شرايطي آزادانه، رنجش و آزردگي خود را بيان نموده، تخليه ياحساسي ميكند، سپس مساله را به فراموشي مي سپارد.

بازنده به «استقلال» خود مي بالد،در حاليكه به واقع در حال خونسردي است. و به كار گروهي»خودمي بالد، در صورتي كه در حال دنباله روي است، و اراده اي از خود ندارد.

برنده ميداند كه كدام تصميم ها را به طور مستقل بگيرد، و كدام يك را پس ازمشورت با ديگرانبازنده نسبت به برندگان حسادت كرده، و ديگر بازندگان راحقير ميشمارد.

برنده داوري او درباره ديگران با توجه به چگونگي استفاده آنان ازتوانايي ها و استعدادهاي خودشان است، نه بر مبناي معيارهاي موفقيت مادي و دنيوي. و براي يك «پسربچهواكسي» كه كارش را استادانه انجام ميدهد، در مقايسه با يك فرصت طلب تمام عيار احترامبيشتري قايل است.

بازنده فكر ميكند كه براي بازنده شدن و برنده شدن قوانينيوجود دارد.

برنده مي داند كه هر قاعده اي در هر كتابي را، مي توان ناديده انگاشت ، جزيكي، «هماني كه هستي و ميخواستي ، باش» ، تنها برگ برنده ، در دنيا همين است بازندهبه كساني كه از خودش قوي ترند، تكيه ميكند، و عقده هاي خود را بر سر افراد ضعيفتراز خويش خالي ميكند.

برنده روي پاي خود مي ايستد و از اينكه ديگران، به وي تكيه كنند، احساستحميل شدن نمي كند.


 

چهارمين هدف گيري

برنده در وجود يك آدم بد، خوبي ها را مي جويد و روي همين قسمت كار ميكند.

بازنده در وجود يك انسان خوب، بدي ها را مي جويد. از اين رو ، به سختيميتواند با ديگران همكاري كند.

برنده در عين حال كه تعصبات خود را ميپذيرد، تلاش ميكندكه در هنگام قضاوت كردن بر اين تعصبات غلبه كند.

بازنده منكر وجود هرگونه تعصب در خود است، و بنابراين در سراسر عمر، اسيرتعصبات خويش خواهد بود.

برنده هراسي ندارد از اينكه دريك موقعيت ضد و نقيض قرار گيرد، زيرا درافكارش خللي وارد نمي شود.

بازنده سازگار شدن با موقعيتهاي ضد و نقيض را به كار شايسته ترجيح

/ 0 نظر / 2 بازدید