يه شعر واستون میذارم اینجا مال جديد ترين آلبوم عشقم ، سياوش قميشی هست !!! شعری که هر وقت بهش گوش میکنم تحت تاثیر قرار می گیرم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                            ******************

 

تصورکناگهحتیتصورکردنشسخته

جهانیراکههرانسانیتواونخوشبختخوشبخته.

جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نيست

 جوابه هم صدايي ها پليس ضد شورش نيست

نهبمبهستهایدارهنهبمبافکننه خمپاره

ديگههيچبچهای پاشورويمینجانمی ذاره

همهآزادهآزادن

 همهبیدرد بي دردن

تو روزنامه نمی خونی : نهنگا خود کشی کردن

جهانی را تصور کن

 بدون نفرت و باروت

بدون ظلم خودکامه

بدون وحشت و تاغوت

جهانی رو تصور کن

 پر از لبخند و آزادی لبالب از گل و بوسه پر از تکرار آبادی

تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه

 اگه با آوردن اسمش گلوت پر میشه از سرمه

تصور کن جهانی رو که توش زندان يه افسانست

تمام جنگاي دنيا شدن مشمول آتش بست

کسی آقاي عالم نيست

برابر با همند مردم

ديگهسهمهرانسانهتنهردونه يگندم

بدونهمرزومحدوده

وطنيعنیهمهدنيا

تصورکنتو مي تونیبشیتعبيراینرويا.................

 

                                          ********************

 

خدا یا پس امام زمان رو واسه کی نگهش داشتی؟ دیگه قراره چه اتفقی بیفته که هنوز نیفتاده؟ از یه طرف به قرآنت توهین می کنن. از یه طرف مردم رو زنا رو بچه ها رو دسته دسته قتل عام میکنن. به زنا و دخترای پاک تجاوز می کنن. یه جا بمب میذارن و از منفجر شدن و کشته شدن بنده هات فیلم میگیرن تا کلکسیون کثافت کاریاشون تکمیل شه و به افتحاراتشون اضافه شه

تا بزارنش توی یه خراب شده ای به نام اینترنت و واسه مردم به نمایش بذارنش . هر کس منتظر اینه که چطور بتونه قلب یکی دیگه رو بشکنه تا زخمای خودش التیام پیدا کنه. خودت هم یه جا طوفان می فرستی 10-20 هزار تا رو با هم از بین می بری. یه جا سیل می فرستی و یه شبه خونه ی میلیون ها نفر رو خراب می کنی و 800 تا رو می بری پیش خودت.

یه جای دیگه توی یه سیل دیگه جون چندین نفر دیگه رو می گیری.

می خوای باهامون چه کار کنی؟

قراره وضع از این بد تر بشه؟

پس راحت بگو امام زمانی وجود نداره و قراره قیامت شه.

چرا تو این همه صبر داری؟

فدای کرم و بزرگیت.من که شعورم نمی رسه بفهمم چه کار می کنی. ولی خدا جون بسه دیگه. تموووووووووووووووووووومش کن.

ببخش که اینا رو گفتم آخه فکر کردم یادت رفته.

 

راستی چیزی هم هست که خدا فراموشش کنه؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید