ميتونی از من متنفر باشی، پشت سرم هرچی ميخوای بگی، فحشم بدی، بدجنسی کنی و آزارم بدی، تا آخر عمر با من قهر باشی، تحقيرم کنی، ميتونی هر جور دوست داری در مورد من قضاوت کنی، امّا اینو بدون که حق نداری وقتی مردم يه قطره اشک بريزی يا خودتو ناراحت کنی......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید